Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Acupunctuurpraktijk Yang Sheng

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteren wij sinds 25 mei 2018 het volgende privacy beleid:

Contactgegevens

Acupunctuurpraktijk Yang Sheng, Mauritsstraat 23, 3583 HG Utrecht, tel; 06-14712079
Behandelaar: J. van Hoogdalem, Van Lennepstraat 5, 3532 TK Utrecht, tel: 030 2962780
Persoonsgegevens die wij verwerken

Yang Sheng verwerkt uw persoonsgegevens omdat u in behandeling bent bij Yang Sheng. Wij vragen daarvoor bij het eerste gesprek uw mondelinge toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in het dossier.

In uw dossier noteren wij uw:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden met een bewaartermijn van 15 jaar.

De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door ons vastgelegd:
• Zorgvraag en hoofdklacht
• Diagnostische gegevens
• Behandeling en onderzoek
• Overige medische gegevens noodzakelijk voor de behandeling

Bij minderjarige klanten vragen wij ouders of voogd toestemming voor het vastleggen van deze gegevens.

Doel en grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens

De Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) bepaalt dat wij een medisch dossier moeten aanleggen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Mochten wij na uw expliciete toestemming en in het kader van de behandeling, gegevens over u hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, dan worden ook deze gegevens vastgelegd.

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:

1. Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.
2. Het opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving ‘behandeling acupunctuur’.
3. Contact met u te onderhouden m.b.t. de behandeling en/of facturatie.

Het verwerken van medische gegevens heeft als doel het zorgvuldig kunnen uitvoeren van een bij u passende behandeling.

Overig gebruik

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om:
• andere zorgverleners te informeren(alléén met uw expliciete toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing;
• voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut;
• voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW-gegevens en geboortedatum zodat u de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen;
• uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van uw behandeling.

Toegang tot uw dossier

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier met uitzondering van de hierboven genoemde eventuele waarnemer. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Toegang tot dossier van minderjarige

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt. Wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yang Sheng verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzagerecht, correctie en verwijdering

Inzagerecht is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yangsheng.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yang Sheng wijst u er dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yang Sheng neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met een papieren cliëntendossier dat achter slot en grendel bewaard wordt. Het beheer van de gegevens is uitsluitend in handen van de behandelaar. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Eventuele datalekken worden direct gemeld aan de Autoriteit Gegevensbescherming.